Voorwaarden

Huisregels

Om een bezoek aan Cube bouldergym voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteren wij een aantal huisregels. Het in strijd handelen met deze regels kan verwijdering tot gevolg hebben, en/of intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van toegangs- of lidmaatschapsgeld.

Algemeen

 • Meld je aan bij binnenkomst, meld je af bij vertrek.
 • Stel je op de hoogte van onze algemene voorwaarden.
 • Boulder veilig, verantwoord en hou het netjes: volg onze huisregels boulderen.
 • Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes.
 • Volg instructies van het personeel op.
 • Geen glaswerk en serviesgoed buiten de bar.
 • Roken is verboden in en direct voor het gebouw.
 • Huisdieren zijn niet welkom.

Boulderen

Check je leeftijd

 • tot 6 jaar: boulderen niet toegestaan.
 • 6 tot 12 jaar: alleen boulderen onder toezicht (18+).
 • vanaf 12 jaar: zelfstandig boulderen toegestaan.

Boulder veilig en verantwoord

 • Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan.
 • Blijf niet onnodig op de mat staan.
 • Loop niet onder de kubus door.
 • Hou voldoende afstand (1.50 m) tot andere klimmers in de wand.
 • Wacht op je beurt en geef anderen de ruimte.
 • Bovenop de wanden klimmen of staan is niet toegestaan.
 • Draag geen sieraden.
 • Geen alcohol voor of tijdens het sporten.
 • Warm goed op, klim niet hoger dan je aankunt, gebruik bij voorkeur de afklimgrepen om naar beneden te komen.

Hou het schoon en netjes

 • Geen pofzakken op de mat of op de rug. Pof met mate!
 • Boulderen kan alleen op je eigen klimschoenen of onze huurschoenen.
 • Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan.
 • Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht.
 • Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.

Algemene voorwaarden van Cube Bouldergym

Artikel 1 | Begripsomschrijving

1. Cube Bouldergym’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd in een gedeelte van gebouw “oost” aan de Hoge Bothofstraat 49 te Enschede, statutair gevestigd te Ambt Delden.

2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.

3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sport faciliteiten.

4. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Cube Bouldergym.

Artikel 2 | Veiligheid

1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de huisregels en de algemene voorwaarden van Cube Bouldergym welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.

3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.

4. De veiligheidsregels staan omschreven in de ‘huisregels boulderen’.

Artikel 3 | Toegang

1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sport faciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.

2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.

3. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Cube Bouldergym.

4. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van ten minste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.

5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.

6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.

7. Cube Bouldergym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Cube Bouldergym niet houden aan de Algemene Voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat doorvoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.

2. Bij herhaling kan Cube Bouldergym besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

1. Cube Bouldergym is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie.

2. Evenmin is Cube Bouldergym aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.

3. Evenmin is Boulderhal Cube aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebrekenen/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.

4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze Algemene Voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Cube Bouldergym.

5. Personeelsleden van Cube Bouldergym zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Cube Bouldergym geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

6. Cube Bouldergym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Cube Bouldergym geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Cube Bouldergym kan worden toegerekend.

7. Cube Bouldergym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Cube Bouldergym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.

8. Indien Cube Bouldergym op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Cube Bouldergym is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Cube Bouldergym niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Cube Bouldergym, is de aansprakelijkheid van Cube Bouldergym beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk.

Algemene privacyverklaring Cube Bouldergym

Cube bouldergym, gevestigd aan Hoge Bothofstraat 49, 7511ZA Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
 • Cube Bouldergym
 • Bezoekadres: Hoge Bothofstraat 49, 7511ZA Enschede
 • Postadres: Zomerweg 8a 7495SP Ambt Delden
 • Website: www.cubebouldergym.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cube Bouldergym verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en op basis van welk doel wij die persoonsgegevens verwerken.

 • Voor- en achternaam, omdat we willen graag weten wie je bent.
 • Geboortedatum (verplicht) en geslacht (optioneel)m zodat je automatisch in de juiste categorie geplaatst wordt als je je inschrijft voor een wedstrijd. We gebruiken je geboortedatum ook om te bepalen welke entreebewijzen je kunt aanschaffen. Onze entreebewijzen zijn ingedeeld in verschillende leeftijdcategorieën. Je geslacht kan in het geval van een calamiteit gedeeld worden met de hulpdiensten.
 • Adresgegevens, omdat we dan in geval van nood weten waar je woont Zodat we je een verjaardagskaartje kunnen sturen, omdat we deze gegevens moet vastleggen in het geval van een automatische incasso.
 • Telefoonnummer (optioneel), omdat we graag contact met je willen opnemen als je onverwacht afwezig bent voor een cursus, wanneer er wijzigingen zijn in de cursus, of als er wat mis is gegaan met een betaling.
 • E-mailadres, omdat we graag contact met je willen opnemen als je onverwacht afwezig bent voor een cursus of wanneer er wijzigingen zijn in de cursus, of als er wat mis is gegaan met een betaling. Indien je een account hebt kun je hier mee moet inloggen. Als je je wachtwoord bent vergeten kan er automatisch een e-mail naar je gestuurd worden om deze te herstellen.
 • Bankrekeningnummer (in geval van lidmaatschap), voor het verrichten van automatische incasso’s.

Bijzondere en/of gevoelige persoongegevens die wij verwerken

Cube Bouldergym verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

In verband met het lidmaatschap of de 10-strippenkaart verzamelen we gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Een voogd of ouder kan er ook altijd voor kiezen alleen zijn of haar gegevens achter te laten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cube Bouldergym verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (Cube Bouldergym verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de automatische incasso. Deze gegevens worden ook indirect met de bank gedeeld)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Onze werkzaamheden volgend uit ingevulde webformulieren (aanmelding voor trainingen, cursussen en/of het inloopspreekuur fysiotherapie)
 • Je naam en afbeelding gebruikt bij het waarderen en graderen van routes, maar ook voor het plaatsten van opmerkingen.
 • Om vast te leggen dat je akkoord gegaan bent met onze huisregels en algemene voorwaarden.
 • Wil je meedoen aan onze wedstrijden dan vinden het we het belangrijk dat dit zo eerlijk mogelijk verloopt. Bij wedstrijden word je vaak ingedeeld op geslacht en/of leeftijd. Maak je niet druk, we zullen nooit zomaar je leeftijd of geboortedatum aan de wereld vertonen, je ziet namelijk alleen de categorie waar je bent ingedeeld.
 • Je naam en afbeelding worden gebruikt in de tussenstand van alle wedstrijd waarvoor je je inschrijft. De tussenstanden van wedstrijden zijn (in de meeste gevallen) publiekelijk beschikbaar. Wil je niet dat jou naam gebruikt wordt dan kun je een schuilnaam instellen via je profiel.
 • Met behulp van je geboortedatum bepalen we welk entreebewijs het beste bij jou past. Sommige leeftijdscategorieën krijgen korting, dus betaal je in ieder geval niet te veel. De voornaamste reden voor het opslaan van deze gegevens is om fraude te voorkomen en tegen te gaan.
 • In onze kassa houden we, naast jouw entreebewijzen, ook bij hoe vaak je bij ons langs bent geweest. Zo kunnen wij jou informeren hoe vaak je op je entreebewijs geklommen hebt.
 • In onze boulderhal kun je bestellingen op rekening plaatsen. Als een aankoop doet wordt deze op je persoonlijke account opgeslagen. Je kunt deze rekening aan het einde van je bezoek betalen. Wil je anoniem een aankoop doen, dan vragen we je om meteen af te rekenen. We gebruiken de gegevens van je bestellingen niet voor commerciële doeleinden.
 • Mocht je gebruik willen maken van het opmaken van een factuur, dan worden gegevens van uw organisatie opgeslagen. We vragen u dan om de adresgegevens van de organisatie en informatie over een betreffend contactpersoon.
 • In het kader van bron- en contactonderzoek door overheden en haar gezondheidsinstanties (b.v. GGD) houden wij je persoons-, contact- en bezoeksgegevens bij. Alleen op verzoek van deze instanties wordt deze informatie met hun gedeeld. Mocht u hiervoor geen toestemming geven geeft u dit dan voor uw bezoek aan.

Geautomatiseerder besluitvorming

Cube Bouldergym neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cube Bouldergym) tussen zit.

Hoe lang we persoongegevens bewaren

Cube Bouldergym bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wij verwijderen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze diensten enkel op verzoek van onze klanten of nadat je 5 jaar geen bezoek hebt gebracht aan ons. Dit in verband met de aard van de diensten (het her activeren van bijvoorbeeld een 10-rittenkaart) en de administratieve werkzaamheden die het mee brengt.
 • Akkoordverklaring huisregels en algemene voorwaarden: Vanwege juridische aansprakelijkheid verwijderen we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastlegging van je gegeven akkoordverklaring niet automatisch. We verwijderen deze pas na jouw expliciete schriftelijke verzoek. Dit verzoek zelf bewaren we maximaal 10 jaar maar slaan we niet op in een digitale database.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Cube Bouldergym verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief

Je kunt je op verschillende plekken online inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken we MailChimp. Door je in te schrijven, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het privacybeleid en de voorwaarden van MailChimp. Wij gebruiken deze gegevens alleen om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de groepen waarvoor je aangemeld bent. Je kunt jezelf altijd uitschrijven door op de link onderaan te klikken in de e-mails die je van ons ontvangt.

Cookies

Zoals elke website gebruiken wij cookies. Cookies komen in allerlei soorten en smaken. Wij gebruiken ze voor drie verschillende doeleinden: optimalisering van jouw website-ervaring, analyse en statistieken en een beetje marketing.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn er alleen voor jou. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en onthouden de voorkeursinstellingen van onze bezoekers. Zo onthouden ze de taalinstelling, welke producten je in de winkelwagen hebt gestopt en je gebruikersnaam, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Super handig dus!

Cookies voor statistieken en analyse

Deze cookies analyseren hoe je onze website gebruikt. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de site beter te maken. Natuurlijk kijken we niet over je schouder mee en we weten echt niet precies wat je allemaal op onze site uitspookt (dat hoeft ook niet!). Maar wat we bijvoorbeeld wel weten is via welke weg je bij ons gekomen bent, hoe lang je er was en op welke pagina je er weer vandoor ging. Overigens worden al deze gegevens geanonimiseerd, dus we weten niet dat jij het was.

Marketingcookies

Bij Cube geloven we in onze trouwe achterban, agressieve marketing doen we daarom niet. Je hoeft dus niet bang te zijn dat we je over het hele web blijven achtervolgen. Kom gewoon een keertje terug omdat je onze service fantastisch vond. Dat hebben we liever!

Social media

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, zoals Instagram, YouTube en Vimeo. Deze cookies maken het ons mogelijk om video’s en feeds te embedden. Wij hebben geen invloed op hoe deze partijen omgaan met de verkregen informatie. Meer informatie is te vinden in de privacy statements van deze partijen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cube Bouldergym neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cubebouldergym.nl

Wat zijn je rechten

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je allerlei mogelijkheden om voor jezelf op te komen als je persoonsgegevens worden verwerkt. Je vindt er meer informatie daarover op de volgende link. Of lees de kleine lettertjes hieronder.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking – het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; – een wettelijke verplichting na te komen; – om redenen van algemeen belang, of – voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover – u de juistheid van de gegevens ontkent; – de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; – we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of – tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Cube Bouldergym wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voorwaarden online shop

Algemene voorwaarden Online shop

1. Over Cube Bouldergym

Wij leveren de artikelen die je koopt in onze webshop zelf . Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53906195. Ons BTW-nummer is NL001403915B58 Je kunt contact met ons opnemen via e-mail (info@cubebouldergym.nl), telefonisch op het nummer 06 10968707 of schrijf ons op het volgende adres: Cube Bouldergym, Zomerweg 8a 7495SP Ambt Delden.

2. Persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring, die je hier kunt raadplegen.

3. Online bestellen

Je kunt een bestelling plaatsen op onze website. Je krijgt de gelegenheid om je bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat je de bestelling definitief maakt door te klikken op de knop ‘bestelling afrekenen’. Wij bevestigen de ontvangst van je bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail naar het door jouw opgegeven mailadres. Daarmee accepteren we je bestelling en sluiten we een koopovereenkomst.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke artikelen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van je bestelling worden genoemd. Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als je niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via info@cubebouldergym.nl.

De contractuele taal is Nederlands. Wanneer wij je bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om artikelen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

4. Prijzen en verzendkosten

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen artikelen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren. Wij zullen ofwel je bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen je contacteren met de vraag of je (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om je te contacteren of indien je niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij je bestelling annuleren en het bedrag dat je hebt betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen lager is dan de door ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met je bestelling en het lagere bedrag verrekenen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan je gemeld voordat je je bestelling plaatst, waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

5. Beschikbaarheid en levering

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid. Wij leveren wereldwijd. Wij leveren de door jouw bestelde goederen op het adres dat je ons doorgeeft op het moment dat je je bestelling op deze site plaatst. Levering zal geschieden op basis van de informatie op de artikelpagina’s nadat je bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop je je bestelling hebt geplaatst en door ons geaccepteerd is. In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om je bestelling binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de artikelen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met jou een alternatieve leveringsdatum overeenkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet thuis zijn bij bezorging. Het is je eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de vervoerder met betrekking tot je bestelling die niet kon worden bezorgd omdat je niet thuis was.

6. Betaling

Je betaalt altijd vooraf (bij het afronden van je bestelling). Dat kan via diverse methodes: Online bestellingen kunnen niet in onze gyms worden afgerekend. Wij werken voor al onze betaalmethoden samen met betaalprovider Mollie. Op je bankafschrift of betalingsbewijs kan je daarom Cube bouldergym via Mollie als begunstigde tegenkomen.

7. Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij – of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is – je artikel(en) fysiek in bezit krijgt. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief bezorgkosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval worden je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Je dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons hebt medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de artikelen zijn voor eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn klimmaterialen (touwen, gordels, karabiners, zekerapparaten, helmen). Deze kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet geruild of geretourneerd worden.

8. Garantie

Zonder beperking van je herroepingsrecht onder artikel 7 kun je het product retourneren aan ons, bijv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat. Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet je deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien je niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor je wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft je wettelijk recht op garantie. Maar je helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij: voor een volledige terugbetaling zorgen voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte artikelen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of naar jouw keuze, de artikelen op onze kosten (inclusief de verzendkosten) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvang je de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze artikelen. We zullen je op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte artikelen.

9. Eigendom

Gekochte artikelen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Zodra de artikelen aan jou of aan een door jou aangewezen derde zijn geleverd, draag je zelf het risico en ben je overeenkomstig aansprakelijk.

10. Aansprakelijkheid

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken. De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

11. Algemeen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen. We kunnen deze algemene voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke algemene voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

13. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die je hier kunt vinden. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Laatst bijgewerkt op 15-06-2020